رشد وتوسعه پایدار هر سازمانی مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد و بهبود کیفیت است. در همین راستا گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سمنان با هدف نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور و تدوین و اجرای برنامه های بهبود کیفیت از آذر ماه 1397 در حوزۀریاست دانشگاه به عنوان یک واحد مستقل تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.

اهداف مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها:

تحلیل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها
- نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه
- ارتقای کیفیت مولفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه
- نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اجرائی مؤسسه
- افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
- ایجاد وحدت رویه در امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در همه حوزه های عملکردی مؤسسه
- تقویت زمینه های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی
- ارتقا و تضمین کیفیت نظام مند مؤسسه از طریق بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی منطقه ای و بین المللی

وظایف و اختیارات مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

- نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
- تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رییس دانشگاه
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه ها و دستوالعمل ها در تمام حوزه های فعالیت دانشگاه
- مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
- پی گیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی های درونی و بیرونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری دانشگاه
- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
- ارزیابی و ارائۀگزارش عملکرد واحدهای سازمانی (مؤسسه) دانشگاه شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی)
- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای دانشگاه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت‌علمی) و واحدهای فناور
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
- همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
- پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های دانشگاه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی‌
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دانشگاه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده ۲ آیین نامه نظارت (1396/05/22) و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت
- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرح ها و برنامه های دانشگاه
- تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه و ارائه آن به شورا
- توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران دانشگاه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
- سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.