لیست اخبار صفحه :1
جشن رو پوش سفید در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان  برگزار شد
برای نخستین بار ؛

جشن رو پوش سفید در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان برگزار شد

جشن رو پوش سفید دامپزشکی با حضور دانشجویان ورودی 96 و 97 دکترای عمومی دامپزشکی که با قبولی در امتحان جامع پیش درمانگاهی موفق به ورود به دوره کارورزی شده اند با حضور اساتید، کارکنان دانشکده و دانشجویان این رشته برگزار شد.

برگزاری نخستین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان در سال 1401دردانشگاه سمنان

برگزاری نخستین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان در سال 1401دردانشگاه سمنان

چهل و چهارمین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان و اولین جلسه در سال 1401 به منظور انتخاب اعضای کارگروه های هفت گانه تخصصی برای مدت دو سال و نیز صدور آرای پروندهای ارجاع شده به صورت حضوری در دانشگاه سمنان برگزار شد.

استمرار فعالیت خدمات دامپزشکی بسیج سمنان با انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه سمنان

استمرار فعالیت خدمات دامپزشکی بسیج سمنان با انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه سمنان

به منظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و افزایش زنجیره غذایی ، تفاهم نامه اجرای مشترک طرح استمرار کلینیک سیار دامپزشکی بین دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان با ناحیه مقاومت بسیج سپاه سمنان امضا و مبادله شد .