انتخاب شایسته -ویژه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

از ملاک های انتخاب رئیس جمهور اصلح ، اهمیت حضور در انتخابات تا تفاوت انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دوره های قبل در گفتگو با اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

فیلم ها