لیست اخبار صفحه :1
انتخاب شایسته ... دعوت دکتر سیف الله سعدالدین عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه سمنان از دانشگاهیان برای حضور پر شور در انتخابات

انتخاب شایسته ... دعوت دکتر سیف الله سعدالدین عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه سمنان از دانشگاهیان برای حضور پر شور در انتخابات

دکتر سیف الله سعدالدین عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه سمنان از دانشگاهیان و اقشار مختلف برای حضور پر شور در چهارد همین دوره انتخابات ریاست جمهوری (به زبان سمنانی ) دعوت کرد .