علیرضا ایزدی ثابت نام و نام خانوادگی :
کارشناس مسئول گروه تشکیلات و بهبود روشها عنوان پست سازماني :
کارشناسی ارشد آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

a_izadi@staff.semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیش شماره 1 - ساختمان مرکزی دانشگاه سمنان 

آدرس :

انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري مديريت امور اداري و منابع انساني.

مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور برنامه ريزي و تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.

برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .

برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه .

مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء .

بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .

همكاري با معاونت اداري و مالي و منابع انساني در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور .

مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان .

تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .

شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني،سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه .

انجام امورات محوله ازطرف مدیریت برنامه وبودجه دانشگاه

شرح وظايف: