سید محمد جواد شریعت پناهی
نام و نام خانوادگی :
کارشناس مسئول گروه تشکیلات و بهبود روشها عنوان پست سازمانی :
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

پردیش شماره 1 - ساختمان مرکزی دانشگاه سمنان 

آدرس :

انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و منابع انسانی.

مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.

برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .

مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء .

بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

همکاری با معاونت اداری و مالی و منابع انسانی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .

انجام امورات محوله ازطرف مدیریت برنامه وبودجه دانشگاه

شرح وظایف: