حسن امامی نام و نام خانوادگی :
معاون مدیر برنامه ، بودجه و تحول اداری دانشگاه در امور محوله عنوان پست سازماني :
کارشناسی ارشد   آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

h_emami @ staff.semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیش شماره 1 - ساختمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

کمک به مدیر برنامه ، بودجه و تحول اداری دانشگاه در امور محوله

شرح وظايف: