ملیحه جوانمرد نام و نام خانوادگی :
  کارشناس مسئول  آمار دانشگاه عنوان پست سازماني :
کارشناس ارشد آمار
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

amar@semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیس شماره یک - ساختمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

تکمیل فرمها و فایلهای مربوط به آمار آموزش عالی وزارت علوم و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، سازمان سنجش، استانداري، فرمانداری و ساير سازمانها و نهادهای دولتی

تکمیل و به روز رسانی پورتالهای مربوط به دفاتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و به روز رسانی شاخصهای آموزشی و دانشجویی مربوط به پورتال شوراي عالي انقلاب فرهنگي

پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي و درخواستهاي آماري حوزه های مختلف دانشگاه در سطوح مدیریتی و کارشناسی و تهيه و تنظيم گزارشات، جداول، شاخصها و نماگرهاي آماري مورد نياز آنها

تهیه گزارش عملکرد دانشگاه سمنان شامل کلیه اطلاعات و شاخص های آموزشی، پژوهشی دانشجویی ،فرهنگی و عمرانی به انضمام تاریخچه و افتخارات دانشگاه و به روز رسانی آن در قالب پاور پوینت

تهیه و به روز رسانی کلیه اقلام آماری ، جداول و نمودارهاي آماري استفاده شده در کتاب جامع دانشگاه سمنان و پمفلت ها و بروشور های چاپ شده توسط روابط عمومی دانشگاه

تكميل فرمها و شاخص های ارزيابي عملكرد اختصاصي و عمومي دانشگاه و جمع‌آوري مستندات مربوطه طی سالهای 1386 تاکنون و ارائه گزارش تحلیلی نتایج آن

تهیه گزارش تحلیل وضعیت فضای كالبدي دانشگاه (زیربناها و فضاهای موجود، دردست احداث/ آموزشي، پژوهشي، دانشجویی ،فرهنگي، ورزشي، رفاهي و ...) و بررسی درصد رشد(کمبود) سرانه های موجود و مقایسه با سرانه های مطلوب و قابل قبول در برنامه پنجم توسعه

برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با واحدهاي مختلف دانشگاه اعم از آموزشی ، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، اداري مالي و عمراني جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات و شاخص های مختلف و به روز رسانی آنها که شامل موارد ذیل می باشد:

آمار دانشجويان دانشگاه سمنان (پذيرفته شده، شاغل به تحصيل، دانش آموخته به تفکیک های مختلف و مورد نیاز) و تطبیق آمار مربوطه با کدهای استاندارد وزارت علوم

آمار اعضاي هيأت علمي ، اساتيد مدعو و حق التدريس دانشگاه سمنان و تطبیق آمار مربوطه با کدهای استاندارد وزارت علوم

آمار كاركنان دانشگاه (رسمي، پیمانی ،قراردادي و ...)

آمارفعالیتهای پژوهشی دانشگاه شامل طرحهای پژوهشی و مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی و مقالات و کتابهای چاپ شده

آمار فعالیتهای دانشجویی ، فرهنگی و ...

شرح وظايف:

گروه آمار،برنامه ریزی و پایش برنامه راهبردی