87 مورد یافت شد

ریاست دانشگاه

https://semnan.ac.ir/ریاست دانشگاه

دانشگاه سمنان آدرس : تعیین سیاست های کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای آموزشی و پژوهشیرهبری فعالیت های آموزشی و ادارینظارت در تهیه و تدوین بودجه دانشگاهاعمال نظارت بر فعالیت های بخش های مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آنهاارائه گزارش سالانه...

مقطع كاردانی

https://semnan.ac.ir/مقطع كاردانی

نام دانشکده / آموزشکده رشته آموزشکده دامپزشکی دامپزشکیاین صفحه در دست طراحی است...

دفتر ریاست

https://semnan.ac.ir/دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی :رئیس دفترریاست دانشگاهعنوان پست سازمانی : آخرین مدرک تحصیلی : کلیک نمایید شماره تلفن و دورنگار: رایانامه : سازمان مرکزی دانشگاه آدرس :انجام امور اداری هیأت امناء، شوراهای دانشگاه و کمیسیون های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن ها به...

اداره روابط عمومی

https://semnan.ac.ir/اداره روابط عمومی

دکتر علی ضیغمینام و نام خانوادگی: رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه عنوان پست سازمانی : دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران آخرین مدرک تحصیلی :کلیک نمایید شماره تلفن و دورنگار: pr @ semnan.ac.irرایانامه :سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، حوزه ریاستآدرس...

گروه تشکیلات و بهبود روش ها

https://semnan.ac.ir/گروه تشکیلات و بهبود روش ها

دانشگاه سمنان آدرس : انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و منابع انسانی.مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین...

روسای پیشین دانشگاه

https://semnan.ac.ir/روسای پیشین دانشگاه

مهندس عباس آریانپور کاشانی1353-1360 مهندس علی اصغری1360-1361 مهندس محمد حسین بیسادی 1361-1364 مهندس عبدالحسین فریدون1364-1370 مهندس پرویز کشاورزی 1370-1371 دکتر عباسعلی طاهریان1371-1377 دکتر عبدالحسین فریدون 1377-1385 دکتر علی خیرالدین 1385-1393 دکتر عباس...

لیست دانشکده ها

https://semnan.ac.ir/لیست-دانشکده-ها

دانشگاه سمنان ردیفنام پردیسنام دانشکده1پردیس علوم انسانیدانشکده علوم انسانی 2دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی 3دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری 4 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی5 دانشکده گردشگری6پردیس علوم پیه دانشکده شیمی7 دانشکده فیزیک8 دانشکده...

مديريت حراست

https://semnan.ac.ir/مديريت حراست

علیرضا خیرآبادینام و نام خانوادگی : مدیر حراست عنوان پست سازمانی : کارشناسی ارشد مدیریت مالیآخرین مدرک تحصیلی : کلیک نمایید شماره تلفن و دورنگار: a_kheyrabadi @ semnan.ac.ir رایانامه : پردیس شماره یک - ساختمان مرکزیآدرس :برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و...

نقشه جانمايي واحدهاي تابعه دانشگاه سمنان

https://semnan.ac.ir/نقشه جانمايي واحدهاي تابعه دانشگاه سمنان

این صفحه در دست طراحی است...

مقطع كارشناسی

https://semnan.ac.ir/مقطع-كارشناسی

دانشگاه سمنان نام پردیس نام دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی – گرایش پردیس فنی مهندسی برق و کامپیوتر قدرت قدرت الکترونیک الکترونیک کنترل کنترل مخابرات فتونیک سخت افزار سخت افزار نرم افزار نرم افزار فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات مهندسی عمران مهندسی...