کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه

اعضای گروه:

دکتر علی شهزادی (رئیس)

دکتر سکینه جعفری (دبیر کارگروه)

دکتر فرزین یغمایی (عضو)

دکتر مهدی پروینی (عضو)

دکتر علی مالکی (عضو)

 

کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

اعضای گروه:

دکتر علی شهزادی (رئیس)

دکترمحمد رحیمی (دبیر کارگروه)

دکتر زهرا مروج (عضو)

دکتر احسان برهانی (عضو)

دکتر علیرضا اصغری (عضو)