هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه

بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مربوط به نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه

تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

بررسی گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها ، دانشکده ها، واحد ها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر ، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

بررسی و ارزیابی طرح ها و سیاستهای راهبردی ، توسعه رشته ها ، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)