طرح کارشناس اداره مشاوره و سبک زندگی دانشگاه سمنان منتخب شد

طرح تجربه ای معصومه اعرابی کارشناس اداره مشاوره و سبک زندگی دانشگاه سمنان پیرامون تجارب موفق مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه های سطح کشور، به عنوان طرح منتخب ارائه و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، دفتر کل مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری   عملکرد،  ایده و تجربیات موفق کارشناسان  مراکز مشاوره و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، مراکز بهداشت و درمان کشور  را مورد ارزیابی قرار داد و  نتایج آن در  سومین  گردهمایی کارشناسان  مراکز مشاوره و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، مراکز بهداشت و درمان که در تیرماه 1403 برگزار شد اعلام شد.

در اختتامیه این رویداد طرح  معصومه اعرابی کارشناس اداره مشاوره و سبک زندگی  پیرامون تجارب موفق مرکز مشاوره با عنوان «ایده پردازی و اجرای برنامه های روانشناختی مبتنی بر رشد و شادکامی در جامعه دانشگاهی»، از سوی  دکتر ابراهیم نعیمی معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و  مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی  به عنوان طرح منتخب و الگو معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی

تصاویر

 -  -

فیلم ها