برگزاری جلسه شورای سلامت و سبک زندگی

هجدهمین جلسه شورای سیاست گذاری و به عبارت دومین جلسه با تغییر نام با عنوان جلسه شورای سلامت و سبک زندگی (جسمانی،روانی،اجتماعی،معنوی)، طبق ماده 9 آیین نامه تشکیل مراکز مشاوره و سبک زندگی اسلامی ایرانی، برگزار شد.

در این جلسه  رییس اداره مشاوره و سبک زندگی به عنوان دبیر جلسه مذکور  طرح پیشگیری از افت تحصیلی “”پات”” در اداره مشاوره و سبک زندگی  دانشگاه سمنان را گزارش  کرده  و در زمینه شیوه اجرایی بهینه آن  پیشنهادات  داده شد که  با نظر مساعد رئیس دانشگاه اجرایی خواهد شد.

دکتر سعدالدین با اشاره به اینکه این طرح می تواند  با شناسایی افت تحصیلی و بر طرف کردن نقاط آسیب بسیار حایز اهمیت باشد و موجب  افزایش  توان تحصیلی  دانشجویان شده  افزود :  دانشجویان شرکت کننده در طرح می توانند در تمام مراحل آموزشی بدون آسیب و امیدوار فارغ التحصیل شوند.

رئیس دانشگاه  گفت: طرح پات  جایگاه ویژه ای در عمر کاری  فارغ التحصیلان خواهد  داشت  و از آن  استقبال خواهم کرد .

  دکتر جبلی جوان گفت : دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان بین الملل نیز جزء گروه مخاطب طرح پات  خواهند بود  در ادامه جلسه دستور دوم در خصوص درس مهارتهای زندگی بود که مذاکرات صورت گرفت  و حاضرین با ارایه نظرات خود مشارکت فعال داشتند.

معاون دانشجویی و فرهنگی بر اهمیت این درس و تلاش در جهت ارایه صحیح آن برای برآورد اهداف درس مذکور  تاکید نمودند و ریاست  دانشگاه  جمع بندی موضوع  را منوط به  تشکیل کارگروه تخصصی  و بررسی بیشتر دستور دادند.

 کلمات کلیدی
سمیه عبداللهی
تهیه کننده:

سمیه عبداللهی