" بسم الله الرّحمن الرّحیم "

رسول اکرم (ص) : همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم.

منشور اخلاقی کارگزاران گزینش

 

با ایمان به اراده خداوند متعال درجهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می داریم وخداوند را همیشه ناظر برخود می دانیم.

 انجام صحیح، سریع وشایسته امور محوله راجزءوظایف قانونی وشرعی خوددانسته ودرکوتاهترین زمان ممکن خواسته های مراجعان را با توجّه به ضوابط ومقررات به انجام می رسانیم و از حقوق مردم صیانت خواهیم نمود.

 رعایت عدل وانصاف را ازجمله وظایف خود می دانیم ودرراه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

سوگند یاد می کنیم که رعایت موازین شرعی ، قانونی را همواره مطمح نظر داشته وبا گزینشی هوشمندانه ، عالمانه ودقیق ، نیروی انسانی اصلح وکارآمد را با معیارهای دیانت،امانت، کفایت وصداقت برگزینیم .

 رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی ، تواضع، فروتنی ومسئولیت پذیری را سرلوحه تمام امور خویش قرارمی دهیم.

ما اعتقاد داریم که رازداری و حفظ اسرار مردم که ولی نعمتان ما هستند از وظایف خطیر ماست ، لذا درحفظ وصیانت از اسرارمردم تمام مساعی خود را بکار می بندیم.                                                                                                       

صبرو شکیبایی را پیشه خود می سازیم وبا برخورد مناسب و سعه صدر وخوشرویی پاسخگوی ارباب رجوع بوده و حفظ کرامت انسانها را سرلوحه خویش قرار می دهیم.                                                                                                                       

اعتقاد داریم که آموزش ،دانش حرفه ای وهمچنین تجربه وابتکار ونوآوری از ضروریات است لذا درراه کسب آن دریغ نخواهیم کرد.

با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطلاع رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد.