مقدمه:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)،سیاست مدیریت استانی موسسات آموزش عالی کشورا،با رویکرد تمرکززدایی،افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموز عالی کشور درقالب سند آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1394 و منطبق با ماده 2 و تبصره ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت (عتف)اتخاذ نمود.در این آئین نامه وظایف اجرایی مطابق با مصوبه جلسه 131ستاد راهبردی اجرای نقشه علمی کشور در قالب استانی پیاده سازی می شود.

اهداف:

-تمرکز زدایی، واگذاری برخی تصمیم گیری ها و اجرای طرح های مشخص در سطح استان.

-هم افزایی موسسات آموزش عالی واقع در هر استان در راستای افزایش کارایی و اثر بخشی و ماموریت گرایی.

-مشارکت هرچه بیشتر موسسات در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های آموزش عالی کشور.

-توجه بیشتر به نیازها و بهره گیری موثرتر از فرصت ها،مزیت ها و ظرفیت های استانی .

-ارتقای کیفی سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری در آموزش عالی با توجه به مزیت استانی .

-کمک به متناسب سازی و متوازن نمودن توسعه موسسات آموزش عالی در سطح کشور.

-کاهش بروکراسی ناشی از تصمیم گیری ها در وزارت با واگذاری برخی وظایف به استان ها.

-ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی در هر استان.

 

معرفی شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی:

شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی مهم ترین مرجع اجرای طرح مدیریت استانی آموزش عالی در وزارت است .شورای مرکزی با ریاست وزیر در وزارت تشکیل می شود.در غیاب ایشان قائم مقام وزیر یا یکی از معاونان با تایید وزیر عهده دار جلسات خواهد بود .

وظایف :

-ارائه سیاست ها و شاخص های کلان آموزش عالی مرتبط با طرح مدیریت استانی آموزش عالی

-بررسی، تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات مدیریت استانی آموزش عالی.

-پیگیری، نظارت و ارزشیابی نحوه اجرای صحیح طرح مدیریت آموزش عالی در مقیاس استانی.

-بررسی مشکلات و تعیین  راهکار برای حل و رفع آن ها و جلوگیری از انحرافات احتمالی.

 

شورای مدیریت آموزش عالی استان :

-شورای مدیریت آموزش عالی استان(شورای استان)بالاترین مرجع هماهنگی سیاست ها و برنامه های آموزش عالی در سطح استان است.

 

ترکیب اعضاء:

-رئیس دانشگاه معین

-روسای موسسات آموزش عالی در استان

-رئیس استانی یا رئیس یکی از واحدهای منتخب هر کدام از دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور،فنی و حرفه ای و جامعه کاربردی در استان با حکم رئیس دانشگاه مربوطه

-نماینده منتخب موسسات آموزش عالی غیر دولتی با تایید وزیر

تبصره-حسب مورد و با توجه به دستور جلسه از نماینده دانشگاه فرهنگیان در استان دعوت می شود.

  تبصره-ریاست و مدیریت جلسات شورای استان بر عهده رئیس دانشگاه معین می باشد.

-تبصره: درهر استان ،توسط روسای هرکدام از زیر نظام های آموزش عالی (دانشگاه پیام نور،فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی )یک دانشگاه به عنوان واحد منتخب معرفی می شوند .کلیه واحدهای زیر نظام های آموزش عالی در استان،امور مرتبط خود با دانشگاه معین استان را از طریق واحد منتخب در استان پیگیری و انجام می دهند .

وظایف :

-پیگیری و اجرای وظایف ابلاغ شده از طرف وزارت و شورای مرکزی در بخش های الف)آموزشی، ب)پژوهش و فناوری، ج)مالی و اداری،د)دانشجویی و فرهنگی وه) امور ستادی.

-همکاری، هماهنگی و ارائه گزارش های مورد نیاز به ساختارهای نظارتی  و اجرایی وزارت.

-تصویب گزارش های عملکرد تهیه شده توسط دبیرخانه شورای استان یا سایر گزارش های مورد نیاز جهت ارائه به وزارت و سایر نهاد های ذی ربط .

-تصویب آئین نامه داخلی شورا و کارگروه های موقت ذیل آن