نام و نام خانوادگی: سعید شهریاری
عنوان پست سازمانی: سرپرست هسته گزینش کارکنان
مدرک تحصیلی:  
شماره تلفن:
02331535862
دورنگار:
31539534
رایانامه :
Gozinesh@semnan.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید کردی
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول تحقیق،مصاحبه و ارزیابی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شماره تلفن:
31535826
دورنگار:
31539534
رایانامه :
m_kordi@staff.semnan.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: ملیحه دوست محمدی
عنوان پست سازمانی: کارشناس گزینش
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
شماره تلفن:
31535861
دورنگار:
 
رایانامه :
 

وظایف و اختیارات:

 • بررسی صلاحیت های اخلاقی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی (غیرهیات علمی) مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب
 • گزینش افراد با توجه به اولویت ها و با رعایت قسط و عدل اسلامی
 • نظارت در تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله
 • رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مصوب و براساس نتایج مصاحبه و تحقیق.
 • بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله.
 • بررسی و تعیین دوره های آموزشی مورد نیار کارکنان گزینش و اعلام آن به هیات مرکزی.
 • انجام مکاتبات محرمانه با مدیریت ها و واحدها و ارگان های مختلف و ثبت و ضبط، نگهداری و بایگانی نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.
 • نظارت در اجرای امور کامپیوتر در هسته طبق مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزینش.
 • نظارت و اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده2 قانون گزینش (اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور، ماموریت یا انتقال به دستگاههای دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن، داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه ها)
 • انجام کلیه اقدامات اجرائی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر.
 • تهیه و تنظیم فرم ها و سئوال های مورد استفاده گزینش با نظارت هیات مرکزی.

معرفی هسته گزینش