مدیر همکاری های علمی و بین المللی: محمد نجارزاده

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی 

مرتبه علمی : دانشیار

نشانی پست الکترونیکی: Intr.Office {@} semnan.ac.ir

تلفن تماس:    31535865-023

 

وظایف و مسئولیت ها:

 

- برقراری و ارتباط با سایردانشگاهها و مراکزآموزش عالی داخلی و خارجی به منظورجمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.

- ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.

- تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری دانشکده ها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.

- تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و هیأت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی دانشمندان خارجی با همکاری دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاه های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.

- رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

- انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری های شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.

- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروه های آموزشی.