سعید شهریاری

تلفن:33654133 -  داخلی: 5839

 


وظایف و اختیارات:

·       بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر مسائل مختلف حقوقی و جزایی، ثبتی و اداری و...

·       تهیه و تنظیم دادخواست، لوایح و انجام امور دفاع در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری و ثبتی و اداری و... با شرکت در جلسات دادرسی و رسیدگی محاکم قضایی با عنوان نماینده حقوقی

·       بررسی شکلی و ماهوی و تطبیق قراردادهای دانشگاه با قوانین و مقررات، آئین­نامه­ها

·       بررسی و مطالعه مستمر در زمینه­های حقوقی و جمع­آوری منابع حقوقی لازم به منظور دسترسی سریع به اطلاعات لازم

·       ارائه نظرات مشورتی به واحدهای مختلف و مقامات دانشگاه در زمینه مسائل حقوقی

·       انجام امور ثبتی دانشگاه و پیگیری در خصوص اخذ اسناد مالکیت اراضی متعلق به دانشگاه

·       وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و موسسات

·       بررسی و پاسخ و شرکت در جلسات رسیدگی به دیوان عدالت اداری مربوط به شکایات حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه

·       پیگیری و رسیدگی به پرونده­های موجود در مراجع اداری

·       اخذ وثیقه­های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی و تقاضای صدور اجرائیه

·       ارسال آن به ثبت در صورت عدم ایفای تعهدات متعهد