پرديسهاي آموزشي دانشگاه سمنان

 

رديف

نام پرديس

نام دانشکده

1

پرديس علوم انساني

دانشکده علوم انساني

2

دانشکده ادبيات فارسي و زبانهای خارجي

3

دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اداري

4

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

5

دانشکده گردشگري

6

پرديس علوم پيه

دانشکده شيمي

7

دانشکده فيزيک

8

دانشکده رياضي، آمار و علوم کامپيوتر

9

دانشکده علوم پایه

10

پرديس فني

 

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

11

دانشکده مهندسي شيمي ، نفت وگاز

12

دانشکده مهندسي عمران

13

دانشکده مهندسي مکانيک

14

دانشکده مهندسي مواد و متالوژي

15

دانشکده مهندسي

16

پرديس علوم و فن آوريهاي نوين

دانشکده نانو فن آوري

17

دانشکده بيو فن آوري

18

دانشکده مهندسي نفت

19

دانشکده مهندسي هوافضا

20

پرديس دامپزشکي، منابع طبيعي و کشاورزي

دانشکده منابع طبيعي

21

دانشکده کوير شناسي

22

دانشکده دامپزشكي

23

آموزشکده دامپزشكي

24

پرديس هنر

دانشکده هنر

25

دانشکده معماري و شهرسازي