پردیسهای آموزشی دانشگاه سمنان

 

ردیف

نام پردیس

نام دانشکده

1

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

2

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

3

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

4

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

5

دانشکده گردشگری

6

پردیس علوم پایه

دانشکده شیمی

7

دانشکده فیزیک

8

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

9

دانشکده علوم پایه

10

پردیس فنی

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

11

دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز

12

دانشکده مهندسی عمران

13

دانشکده مهندسی مکانیک

14

دانشکده مهندسی مواد و متالوژی

15

دانشکده مهندسی

16

پردیس علوم و فن آوری‌های نوین

دانشکده نانو فن آوری

17

دانشکده بیو فن آوری

18

دانشکده مهندسی نفت

19

دانشکده مهندسی هوافضا

20

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی

21

دانشکده کویر شناسی

22

دانشکده دامپزشکی

23

آموزشکده دامپزشکی

24

پردیس هنر

دانشکده هنر

25

دانشکده معماری و شهرسازی