اعضای شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان

 

دکتر مسعود نصیری زرندی

رئیس دانشگاه معین استان و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان سمنان

دکتر عظیم زارعی

دبیر امور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان

 

دکتر مرتضی ایزدی فرد

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر سید سعید الرضا اسلامی

سرپرست دانشگاه دامغان

 

 دکتر سید مجتبی حسینی فرد

سرپرست دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

 

دکتر علی پریمی

سرپرست دانشگاه پیام نور استان  سمنان

 

دکتر محسن نظری

رئیس پارک علم و فناوری سمنان

 

دکتر علی حقیقی اصل

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 

 

 

  دکتر سعید محمدیان سمنان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

دکتر حمیدرضا کریم

  سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

   دکتر مهدی منصوری 

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

دکتر علی محمد احمدوند

نماینده مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی استان سمنان

دکتر رضا نقدی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان