اعضای شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان

 

دکتر مسعود نصیری زرندی

رئیس دانشگاه معین استان و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان سمنان

دکترعظیم زارعی

دبیرامور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان

 

دکتر مرتضی ایزدی فرد

سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکترعبدالعلی بصیری

رئیس دانشگاه دامغان

 

 دکتر رضا لحمیان

مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار

 

دکتر مختار یوردخانی

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان

 

دکتر محسن نظری

رئیس پارک علم و فناوری سمنان

 

دکتر علی حقیقی اصل

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه  سمنان

 

 

 

  دکتر سعید محمدیان سمنان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

دکتر حمیدرضا کریم

  سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

  دکتر عبدا... خالصی دوست

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

دکترعلی محمد احمدوند

نماینده مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی استان سمنان

دکتررضا نقدی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان