اعضای شورای مدیریت آموزش عالی استان سمنان

 

دکتر سیف الله سعدالدین

رئیس دانشگاه معین استان و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان سمنان

دکتر عظیم زارعی

دبیر امور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان

 

دکتر مرتضی ایزدی فرد

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

 

دکتر سید سعید الرضا اسلامی

رئیس دانشگاه دامغان

 

 دکتر سید مجتبی حسینی فرد

سرپرست دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

 

دکتر مریم اسرافیلیان

سرپرست دانشگاه پیام نور استان  سمنان

 

دکتر محسن نظری

رئیس پارک علم و فناوری سمنان

 

دکتر علی حقیقی اصل

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 

 

 

  دکتر سعید محمدیان سمنان

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

دکتر ابراهیم حیدری لقب

  سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

   دکتر مهدی منصوری 

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

دکتر علی محمد احمدوند

نماینده مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی استان سمنان

دکتر علیرضا عزالدین

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان