وظایف و اختیارات شورای دانشگاه· بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

· بررسی و تائید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.

· بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن .

· بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آن ها.

· برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.

· بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار دارد.

· بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم.

· ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.

· بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شورا های تخصصی.

· تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا.