دکتر مسعود نصیری زرندی
نام و نام خانوادگی :
    ریاست دانشگاه عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسي شیمی
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

president@semnan.ac.ir

رایانامه :

سازمان مرکزی دانشگاه سمنان 

آدرس :

تعيين سياست هاي كلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي آموزشي و پژوهشي
رهبري فعاليت هاي آموزشي و اداري
نظارت در تهيه و تدوين بودجه دانشگاه
اعمال نظارت بر فعاليت هاي بخش هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها
ارائه گزارش سالانه عملكرد دانشگاه
نصب و عزل اعضاي هيات رييسه دانشگاه، روساي دانشكده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسئولان واحدهاي ذيربط
اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه و دستوالعمل هاي تعيين شده از سوي وزارت متبوع
ارائه پيشنهاد تاسيس و توسعه و انحلال برخي از واحد هاي ذيربط دانشگاه به شوراي دانشگاه

 

شرح وظايف: