دکتر سیف الله سعدالدین
نام و نام خانوادگی :
    ریاست دانشگاه عنوان پست سازمانی :
دکتری مهندسی مکانیک
آخرین مدرک تحصیلی :
023-31535884 / 023-33321005

شماره تلفن و دورنگار:

president@semnan.ac.ir

رایانامه :

سازمان مرکزی دانشگاه سمنان، حوزه ریاست 

آدرس :

تعیین سیاست‌های کلی و خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست‌های آموزشی و پژوهشی
رهبری فعالیت‌های آموزشی و اداری
نظارت در تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
اعمال نظارت بر فعالیت‌های بخش‌های مختلف دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها
ارائه گزارش سالانه عملکرد دانشگاه
نصب و عزل اعضای هیأت رییسه دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها، مدیران گروه‌های آموزشی و مسئولان واحدهای ذیربط
اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه و دستوالعمل‌های تعیین شده از سوی وزارت متبوع
ارائه پیشنهاد تأسیس و توسعه و انحلال برخی از واحدهای ذیربط دانشگاه به شورای دانشگاه

 

شرح وظایف:

فایل ها