روز بسیج مستضعفین
25 آذرماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گرامی باد.
روز مهندس
5 اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.