انتشار شماره 34 رادیو دانشگاه سمنان

سی و چهارمین شماره رادیو دانشگاه سمنان به همت روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد .

سی و چهارمین شماره رادیو دانشگاه سمنان به همت روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد .
 
تهیه ، تنظیم و تدوین : سمیه عبداللهی
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

صوت ها