انتشار سی و پنجمین شماره رادیو دانشگاه سمنان با موضوع هفته پژوهش

سی و پنجمین شماره رادیو دانشگاه سمنان با موضوع هفته پژوهش و فناوری به همت روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد .

سی و پنجمین شماره رادیو دانشگاه سمنان با موضوع هفته پژوهش و فناوری به همت روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد .

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

صوت ها