دکتر سیف الله سعدالدین

رئیس دانشگاه معین استان و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان سمنان