نام و نام خانوادگی :
رئيس دفترریاست دانشگاه عنوان پست سازماني :
  آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

سازمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

انجام امور اداري هيأت امناء، شوراهاي دانشگاه و كميسيون هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهاي ذيربط

انجام مكاتبات، دستور كار ، تهيه و تدوين و تنظيم مصوبات هيأت امناء دانشگاه

تنظيم صورتجلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور

تنظيم برنامه هاي كاري و ملاقات رئيس دانشگاه

پيگيري و اجراي دستورات رئيس دانشگاه

ابلاغ دستورات صادره رياست دانشگاه به افراد ، مؤسسات و واحدهاي تابعه

دريافت و ثبت نامه هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي گردد و لازم است به رؤيت رئيس دانشگاه برسد و حصول اطمينان از پاسخگويي به موقع مكاتبات حوزه رياست

ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري آنها

دعوت افراد جهت تشكيل جلسات و كميسيون ها

تهيه پيش نويس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها ، بخشنامه ها و دعوتنامه هاي صادره

شرح وظايف: