دکتر مصطفی فضلی نام و نام خانوادگی :
  رئیس دفترریاست دانشگاه عنوان پست سازمانی :
    آخرین مدرک تحصیلی :

 

02331535818

شماره تلفن و دورنگار:

 

02331535818  خانم معصومه صابریان

مسؤول دفتر حوزه ریاست:

شماره تماس:

  سازمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

انجام امور اداری هیأت امناء، شوراهای دانشگاه و کمیسیون های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهای ذیربط

انجام مکاتبات، دستور کار ، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء دانشگاه

تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور

تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه

پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه

ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به افراد ، مؤسسات و واحدهای تابعه

دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست

ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها

دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون ها

تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها ، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره

شرح وظایف: