دکتر عظیم زارعی

دبیر امور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان

سجادغریبی

کارشناس دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان