مطابق بند 5 از ماده 4 آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور دبیرخانه امور اجرایی ایجاد و در حال حاضر دکتر عظیم زارعی مسئول دبیرخانه و آقای مهدی خدیر کارشناس دبیرخانه می باشند. خواهشمند است در جهت تحقق اهداف عالی آمایش و ارتقاء کیفی آموزش عالی استان دیدگا ها و نقطه نظرات ارزشمند خویش را با شماره تماس های31535432 و  31535433 و ادرس ایمیل moeinuni@semnan.ac.ir اعلام فرمایید.