دکتر عظیم زارعی

دبیرامور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان

سجادغریبی

کارشناس دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان