بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان منتشر شد
به همت اداره روابط عمومی دانشگاه

بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان منتشر شد

بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان (آبان ماه 1398) با تلاش روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد. بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان (آبان ماه 1398) با تلاش روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد.