اعضای شورا شامل اعضای حقوقی و حقیقی می باشند که بر اساس آیین نامه توسط رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

اعضای حقوقی شورا:

دکتر مسعود نصیری زرندی (ریاست دانشگاه)

دکتر فرزین یغمایی (معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه)

دکتر فرشاد ورامینیان (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

دکتر سیف الله سعدالدین (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)

دکتر  اشکان جبلی جوان (معاون دانشجویی دانشگاه)

دکتر مجید قلهکی (سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اقتصادی)

دکتر علی شهزادی (رئیس گروه، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه)


اعضای حقیقی شورا:

دکتر علی نقی خرمیان (استاد دانشکده فیزیک)

دکتر علی خیرالدین (استاد دانشکده مهندسی عمران)

دکتر عظیم الله زارعی (دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری)