تلفن

دبیرامور اجرایی دانشگاه معین استان سمنان(دکترعظیم زارعی): 31535433-023

کارشناس دبیرخانه اموراجرایی دانشگاه معین استان سمنان(سجاد غریبی ): 31535434-023

کارشناس دبیرخانه اموراجرایی دانشگاه معین استان سمنان (مهدی خدیر): 31535432-023

فکس 02331539550
رایانامه moeinuni@semnan.ac.ir
آدرس پستی

سمنان – میدان سعدی –بلوار مولوی – مولوی دوم- پردیس علوم و فناوری های نوین – پلاک 79                         

کدپستی :3519645399

 

x (x)