کارشناس:  علی بلند 
تلفن:33654133 -  داخلي: 5881 

 رايانامه :  aliboland @ staff.semnan.ac.ir 

 

 

 

 

شرح وظايف واحد امور قراردادها

انطباق مفاد و مندرجات قراردادها و تفاهم نامه ها با قوانين و مقررات موضوعه، آيين نامه ها، بخشنامه ها و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي دانشگاه

تنظيم، اصلاح و تأييد نهايي كليه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي دانشگاه با اشخاص حقيقي و حقوقي

بررسي و اعلام نظر در خصوص اختلافات مالياتي، بيمه‌اي، اجرايي و ... قراردادها و اظهارنظر حقوقي در خصوص تفسير مواد و شرايط قراردادها

تنظيم و ارائه قراردادهاي يك نواخت به منظور تسهيل امور واحدهاي مختلف دانشگاه

بازنگري و اصلاح و رفع نواقص قراردادهاي يك نواخت گذشته دانشگاه

طبقه‌بندي و ثبت و بايگاني يك نسخه از كليه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي منعقده در واحدهاي مختلف دانشگاه

بررسي و اعلام نظر در زمينه تببين، تفسير و رفع ابهام از قوانين، آئين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و معاملاتي دانشگاه

ارائه مشاوره و مشاركت در نحوه واگذاري املاك مازاد دانشگاه به بخش خصوصي از طريق قرارداد اجاره به قميت كارشناسي و بر اساس آئين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه.

شركت در كميسيون مناقصات و جلسات پيش مناقصه و مزايده و ارزيابي كيفي و احراز صلاحيت اشخاص شركت‌كننده در مناقصه و مزايده

ارائه مشاوره به واحدها و بخش‌هاي مختلف دانشگاه در خصوص اجراي صحيح قوانين و مقررات در موضوعات مختلف از جمله چگونگي برگزاري مناقصه و مزايده، انجام معاملات دولتي، اخذ و سپردن ضمانت‌‌نامه‌ها، به‌كارگيري نيرو، امور تامين اجتماعي و كار، و ...