کارشناس:  علی بلند 
تلفن:31535881

 رایانامه :  aliboland @ staff.semnan.ac.ir 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد امور قراردادها

انطباق مفاد و مندرجات قراردادها و تفاهم نامه ها با قوانین و مقررات موضوعه، آیین نامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه

تنظیم، اصلاح و تأیید نهایی کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

بررسی و اعلام نظر در خصوص اختلافات مالیاتی، بیمه‌ای، اجرایی و ... قراردادها و اظهارنظر حقوقی در خصوص تفسیر مواد و شرایط قراردادها

تنظیم و ارائه قراردادهای یک نواخت به منظور تسهیل امور واحدهای مختلف دانشگاه

بازنگری و اصلاح و رفع نواقص قراردادهای یک نواخت گذشته دانشگاه

طبقه‌بندی و ثبت و بایگانی یک نسخه از کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده در واحدهای مختلف دانشگاه

بررسی و اعلام نظر در زمینه تببین، تفسیر و رفع ابهام از قوانین، آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی دانشگاه

ارائه مشاوره و مشارکت در نحوه واگذاری املاک مازاد دانشگاه به بخش خصوصی از طریق قرارداد اجاره به قمیت کارشناسی و بر اساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.

شرکت در کمیسیون مناقصات و جلسات پیش مناقصه و مزایده و ارزیابی کیفی و احراز صلاحیت اشخاص شرکت‌کننده در مناقصه و مزایده

ارائه مشاوره به واحدها و بخش‌های مختلف دانشگاه در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات در موضوعات مختلف از جمله چگونگی برگزاری مناقصه و مزایده، انجام معاملات دولتی، اخذ و سپردن ضمانت‌‌نامه‌ها، به‌کارگیری نیرو، امور تامین اجتماعی و کار، و ...