تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت تولیدی سامفر مبادله شد
با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت تولیدی سامفر مبادله شد

به منظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و تسهیل و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت سامفر امضا و مبادله شد .

محققان دانشگاه سمنان موفق به دستیابی به ترکیب کانی بهساز خاک با استفاده از زئولیت شدند
با قابلیت کاهش شوری خاک و مصرف آب کشاورزی

محققان دانشگاه سمنان موفق به دستیابی به ترکیب کانی بهساز خاک با استفاده از زئولیت شدند

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از دستیابی محققان این مجموعه به ترکیب کانی بهساز خاک و دریافت گواهینامه ثبت مواد کودی برای این محصول شدند .