ارتقای شش عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان در چهلمین جلسه هیأت ممیزه

در جدیدترین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان شش نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مرتبه های استادی و دانشیاری ارتقاء یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان ؛ دبیر هیات ممیزه دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت : پس از بررسی های انجام شده ، هیات ممیزه دانشگاه سمنان در این جلسه با ارتقای دکتر ناهید اشرفی و دکتر سامان بابایی کفاکی از اعضای هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان  به مرتبه استادی موافقت کردند .
دکتر فرشاد ورامینیان با بیان اینکه در این جلسه چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند افزود : دکتر رضا کی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دکتر محسن شفیعی نیگابادی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری ، دکتر علی اصغر ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشکده کویرشناسی  و دکترحمید استاجی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ارتقاء یافتگان به مرتبه دانشیاری هستند .
یادآور می شود دانشگاه سمنان هم اکنون دارای بیش از 380 عضو هیأت علمی است  که 25 نفر با مرتبه استاد تمام  ، 94  نفر با مرتبه دانشیاری و  223 نفر با مرتبه استادیاری مشغول فعالیت علمی هستند .

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم