ارتقای شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری
در چهل وهفتمین هیأت ممیزه دانشگاه سمنان انجام شد ؛

ارتقای شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری

دردومین و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه سمنان از دوره هفتم ، با تصویب هیأت ممیزه ، شش نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی ، دانشیاری و استادیاری ارتقاء یافتند.

 از سامانه پایش عملکرد HSE پیمانکاران در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رونمایی شد
به عنوان طرح پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه سمنان؛

از سامانه پایش عملکرد HSE پیمانکاران در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رونمایی شد

سامانه پایش عملکرد HSE پیمانکاران که به همت اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان مورد بهره برداری قرار گرفت، در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران رونمایی شد.

انجام واکسیناسیون اساتید دانشگاه سمنان
طی دو روز در مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه صورت گرفت؛

انجام واکسیناسیون اساتید دانشگاه سمنان

با پیگیری‌های انجام شده ، کار واکسیناسیون بیش از 220 نفر از اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس دانشگاه سمنان در مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه انجام شد .