لیست اخبار صفحه :1
معاون دانشگاه سمنان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان شد

معاون دانشگاه سمنان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان شد

در حکمی از سوی معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه سمنان به عنوان رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان منصوب شد .