پژوهشکده مواد پيشرفته
گروه پژوهشي گچ
گروه پژوهشي رشد بلور
گروه پژوهشي نمک
پژوهشكده فناوري هاي نوين ساختمان
گروه پژوهشي واکنشهاي غير همگن
مرکز محاسبات پيشرفته