بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

داود مداح نام و نام خانوادگی :
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه عنوان پست سازماني :
کارشناسی ارشد آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

پردیس شماره 1- ساختمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

بازرسی از واحدهای مختلف آموزشی ، پژوهشی، اداری ، مالی و عمرانی

تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از وضعیت اجرایی و اداری و فرایندی واحدهای مختلف دانشگاه

بررسی و رسیدگی به شکایات کارکنان، اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان ارجمند و مراجعین مختلف و انتقال آن به ریاست محترم دانشگاه و سایر مسئولان ذی ربط در دانشگاه

شرح وظايف: