مقطع کارشناسی

آمار تعداد رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان

نام پردیس

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسي برق

قدرت

الکترونیک

کنترل

فتونیک

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

نرم افزار

فناوری اطلاعات

 مهندسی عمران

 عمران- عمران

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت

مهندسي مكانيك

ساخت و توليد

مهندسي مكانيك

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی

متالورژی استخراجی

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسي صنایع

صنایع

پردیس علوم انسانی

ادیان و عرفان تطبیقی

الهیات (ادیان و عرفان تطبیقی)

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم ورزشی

حقوق

حقوق

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت صنعتی

اقتصاد

اقتصاد نظری

حسابداری

حسابداری

پردیس علوم

ریاضی

 ریاضی کاربردی 

 ریاضی محض 

 ریاضیات و کاربردها - با زمینه ریاضی محض کاربردی - با زمینه مهندسی - اقتصاد کاربردی

 آمار

آمار و کاربردها

علوم کامپیوتر

 علوم کامپیوتر

فیزیک

 فیزیک - هسته ای

 فیزیک اتمی

فیزیک

فیزیک حالت جامد

فیزیک مهندسی

شیمی

 شیمی کاربردی

زیست شناسی

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

سایر دانشکده های مستقل

روانشناسی

روانشناسی 

روانشناسی بالینی

 علوم تربیتی( گرایش روان شناسی تربیتی)

روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی کشاورزی

مهندسی علوم دامی

مهندسی علوم و صنایع غذایی 

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 مهندسی منابع طبیعی

 مهندسی منابع طبیعی جنگلداری عمومی

مهندسی منابع طبیعی جنگلداری مناطق خشک

 مهندسی منابع طبیعی جنگلداری و اکولوژی جنگل

مهندسی منابع طبیعی مدیریت جنگلداری در پارک های جنگلی

مهندسی منابع طبیعی جنگلداری شهری

مدیریت مناطق خشک

 مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی

 علوم و صنایع چوب و کاغذ

مهندسی منابع طبیعی

محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی

مرتع و آبخیز داری

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

صنایع دستی

صنایع دستی

فرش

فرش (گرایش طراحی)

فرش (گرایش بافت و مرمت)

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و چاپ پارچه

نقاشی

نقاشی

عکاسی

عکاسی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری

مهندسی معماری

شهرسازی

مهندسی شهرسازی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی