چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
بانک های اطلاعاتی

راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧﺶ ﻟﯿﻨﮏ


  دﺳ
ﺳﯽآﻧﻼﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ300 ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ازﻠﻪﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی:

 

ISI Web of Knowledge, Scopus, MathSciNet, ScienceDirect, Springer Link, Wiley, ACS, Emerald, Taylor and Francis, IOP Science, ACM, ICE Virtual Library, ASCE, Brill Online, Springer Protoclos, Nature, Oxford Bibliographies, Oxford Handbooks Online, Oxford Reference, Oxford African American Studies Cente,  ASME, Palgrave Macmillan, ISI-Journal Citation Reports (JCR), ..

آدرس ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧﺶ ﻟﯿﻨﮏ:

http://semnan.daneshlink.ir

 

ه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺶ ﻟﯿﻨﮏ Daneshlink:

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، داﻧﺸﮕﺎه ﻨﺎن را اﻧﺘﺨﺎب و اﯾﻤﯿﻞ، رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺗﮑﺮار آﻧﺮا را وارد  ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل، ﭘﯿﻐﺎم (ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ام ﺷﺪ) ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ام دﻫﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮدرﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﺎﯾﯿﺪ.

m_zamani@semnan.ac.ir

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آﯾﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺎم آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ را وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻋﻨﻮان آن را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ داﻧﻠﻮد ارﺟﺎع داده ﺷﻮﯾﺪ.

 

ﻣﻘﺎﻻت-ره2( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺳﻂ DOI وﺟﻮد دارد و اﮐﺜﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﺎﯾﯿﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎ از  400ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ScienceDirect, Springer, Wiley, ACS,  Taylor & Francis, IEEE,  Sage,

دﺳﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻠﯾﻦ دﺳﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت، اﯾﺒﻮﮐﻬﺎ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ 4،000،000 ﺳﻨﺪ آﻓﻼﯾﻦ و ﻣﯿﻠﯿﻮنها دﺳﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺮاه دﺳﺳﯽ ﺑﻪ ﺎم اﯾﺒﻮﮐﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ 2،200،000اﯾﺒﻮک ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  درﯾﮏ ﮐﺘﺎﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮑﺠﺎدﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Ebrary  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Ebsco  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,EBL  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Springer Link  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Science Direct  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Wiley  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Taylor and Francis  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,ACS  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Emerald دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Jstor دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه , RSC دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑه اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Oxsford دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,CRC دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,IEEE   دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Brill  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Cabi  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Harvard دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ Palgrave Macmillan, اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,SPIE  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑه اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,SAE  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,ASTM  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه,SAE دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه  ,ASMEدﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,McGraw-Hill دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,De Gruyter  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Muse  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ,Bloomsbury Collection  دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ اﯾﺒﻮﮐﻬﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه,Cambridge  و دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﺒﻮک, دﺳﺳﻲ ﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﻨﻌ و ﻧﻈﺎﻣﻲ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ, دﺳﺳﻲ فول به پایان نامه های پایگاه  ProQuest Dissertations &Theses,دسترسی به پایان نامه های دکتری چین و بریتانیا.

 

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺒﻮک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﯿﺪ:

.http://daneshlink.com/Forms/Public/Request.aspx

اﻓﺰوﻧﻪ:

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:  ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮزﯾﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻬﺖ دﺳﺳﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪا اﻓﺰوﻧﻪ دانش لینک را توسط لینک زیر دانلود و نصب نمایید سپس مرورگر خود را ریست نمایید.

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/daneshlink1

سپس وارد هر صفحه ای که DOI  یا شناسه دیجیتال مقاله داشت شده و ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ ﺟﻐﺪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺳﻲ:

  http://sciencedirect.com

 http://onlinelibrary.wiley.com

 http://link.springer.com

 http://emeraldinsight.com

 http://www.ams.org/mathscinet

 http://tandfonline.com

 http://ascelibrary.org

 http://booksandjournals.brillonline.com

http://dl.acm.org

 http://www.nature.com

 http://oxfordjournals.org

http://online.sagepub.com

 http://scitation.aip.org

 http://www.oxfordscholarship.com

http://projecteuclid.org

 http://journals.asm.org

 http://asmedigitalcollection.asme.org

 

Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Information and Communication Technology (ICT) Center Of Semnan University

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.