واحد طرح و توسعه

واحد طرح و توسعه

اين واحد به منظور تحليل، طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني سيستمهاي نرم‌افزاري تشكيل و  سعي‌ براين‌ دارد ضمن‌ درك‌ نيازها و ضرورتهاي‌ نرم‌افزاري‌ واحدها و دانشكده‌ها طي‌ يك‌ برنامه‌ زمانبندي‌ به‌ تحليل‌، طراحي‌ و درصورت‌ضرورت‌ پياده‌سازي‌ نرم‌افزارهاي‌ كاربردي‌ اقدام‌ نمايد و سيستمهاي تهيه شده را پشتيباني نمايد و از اين طريق زمينه را براي الكترونيكي ساختن فرآيندهاي مختلف و بهينه‌سازي و يكپارچه‌سازي آنها در سازمان دانشگاه فراهم و به مديران در امر خطير تصميم‌گيري كمك نمايد.

اهم وظایف

. بررسي عملكرد سيستمها و فعاليتها و نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه

. انتخاب راهكارهاي مناسب براي تهيه سيستمها و استقرار و توسعة آنها با توجه به فناوريهاي نوين و پتانسيلهاي موجود دانشگاه

. برنامه‌ریزی جهت تهيه و استقرار سيستمهاي نرم‌افزاري و پشتيباني آنها

. تحليل، طراحي، پياده‌سازي و يكپارچه‌سازي سيستمهاي نرم‌افزاري مورد نياز

. مديريت بانكهاي اطلاعاتي و اعمال تدابير لازم امنيتي در خصوص همه سيستمهاي نرم‌افزاري

. مهندسي مجدد، ارتقاء و بروزرساني سيستمهاي نرم‌افزاري

. كنترل و نظارت بر تهيه يا خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی و يكپارچگي سيستمها و پشتيباني آنها

. مستندسازي كامل سيستمهاي نرم‌افزاري دانشگاه و تهيه گزارشات مورد نياز

. مطالعه و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده اعضاي واحد به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها

. ارايه مشاوره در امور طراحي و پيادهَ‌سازي سيستمهاي اطلاعاتي دانشگاه

تهيه سيستم‌هاي نرم افزاري

مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه  در سالهاي اخير موفق به توليد نرم‌افزارهايي شده است كه فهرست آنها در ذيل آمده است.

b001حوزه معاونت آموزشي:

سيستم جامع خدمات آموزشي شامل زير سيستم‌هاي

سيستم اداره كل آموزش ( آموزش كل )

سيستم امور مالي دانشجويان نوبت دوم

سیستم پذیرش و ثبت نام

سيستم ايثارگران

سيستم مدیریت framework

سيستم صدور كارت دانشجويي

سیستم کدینگ

سيستم ارزشيابي اساتيد

سيستم حق‌التدريس

سيستم پيگيري نامه هاي ارسالي به كميسيون‌ها و شوراها

سيستم پورتال اساتيد

سيستم پورتال دانشجويي

b001حوزه معاونت پژوهشي:

سيستم پژوهشي

سيستم مديريت کنفرانس

سيستم مديريت مجلّه

سيستم مقالات و كتب

b001حوزه معاونت طرح و برنامه :

سيستم ساماندهي اطلاعات و آمار حوزه‌هاي مختلف

سيستم اعتبارات

سیستم گزارشات مالی تحت وب شامل

گزارشات حسابداری

گزارشات اعتبارات

گزارشات بازنشستگی

b001حوزه معاونت اداري و مالي :

سيستم اتوماسيون اداري

سيستم جامع حسابداري وصدور چك

سيستم اعتبارات

سيستم انبار

سيستم اموال

سيستم اتوماسيون مهمانسراي دانشگاه

سيستم رفاه کارکنان و هيات علمی

سيستم قراردادها

سيستم پورتال کارکنان

سيستم مركز رفاهي دانشگاه

سيستم حضوروغياب

سيستم مديريت تعمير ونگهداري

سيستم مديريت نيروی انسانی شامل زير سيستم

سيستم کارگزينی اعضای هيات علمی

سيستم کارگزينی قانون کار

سيستم کارگزينی استخدام کشوری

سيستم حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد بازنشستگان

سيستم کارگزينی بازنشستگان

سيستم کارگزينی نيروهای قراردادي

سيستم دفتر داري مديريت مالي

سيستم صدور فيش

سيستم صدور كارت كاركنان و هيئت علمي

سيستم مديريت منابع و اطلاعات

سیستم بازنشستگان و از کار افتادگان

سیستم گزارشات مالی تحت وب شامل

گزارشات حسابداری

گزارشات اعتبارات

گزارشات بازنشستگی

b001حوزه معاونت دانشجويي :

سيستم اداره امور خوابگاهها

سيستم تغذيه

سيستم اردوهاي دانشجويي

سيستم انبار تغذيه

سيستم بانك اطلاعاتي دانشجويان

سیستم رای گیری الکترونیکی

سيستم ميهمانان تابستان

تجربيات استقرار سيستم‌ها

همانطور كه مي‌دانيم استقرار يك سيستم دشواريهاي خاص خود را دارد و امروزه بايد گفت كه هر سازماني كه به امر توليد و استقرار نرم‌افزار مبادرت مي‌ورزد به عدد استقرار سيستمها تجربة مفيد و قابل استفاده‌اي دارد زيرا غالباً فرهنگ استفاده از سيستمها در سازمانها نهادينه نشده است و هزينه‌هاي اين بخش معمولاً واقعي در نظر گرفته نمي‌شود. در اين خصوص ما نه تنها تجربه اين سيستمها را در دانشگاه فردوسي كسب نموده‌ايم بلكه در تعداد قابل توجهي دانشگاه ديگر نيز تجربيات مفيدي را هم بدست آورده و هم منتقل نموديم.

 


Copyright 2019 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Information and Communication Technology (ICT) Center Of Semnan University

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.