معاونت ها
معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي
معاونت اداری و مالی
معاونت دانشجویی
معاونت فرهنگی و اجتماعی