حوزه ریاست
ریاست دانشگاه
هیات امنا
هيأت مميزه
شوراي دانشگاه
دفتر ریاست
دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي
روابط عمومی
مديريت حراست
مدیریت گزينش
مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری
بنياد خيرين دانشگاه سمنان
بازرسي و رسيدگي به شكايات
تكريم ارباب رجوع
گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت