معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع اقتصادی
مدیریت برنامه و بودجه و توسعه منابع اقتصادی
مدیریت راهبردی و تشکیلات