پردیس ­های آموزشی دانشگاه سمنان

ردیف

نام پردیس

نام دانشکده

1

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

2

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

3

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

4

دانشکده گردشگری

5

پردیس علوم پایه

دانشکده شیمی

6

دانشکده فیزیک

7

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

8

دانشکده علوم

9

پردیس فنی

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

10

دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز

11

دانشکده مهندسی عمران

12

دانشکده مهندسی مکانیک

13

دانشکده مهندسي مواد و متالوژی

14

دانشکده مهندسی صنایع

15

پردیس علوم و فن آوری­ های نوین

دانشکده نانو فن آوری

16

دانشکده بیو فن آوری

17

دانشکده مهندسی نفت

18

دانشکده مهندسی هوافضا

19

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده منابع طبیعی

20

دانشکده کویر شناسی

21

دانشکده دامپزشكي

22

آموزشکده دامپزشكي

23

پردیس هنر

دانشکده هنر