دانشکده و آموزشکده های دانشگاه سمنان 

ردیف

نام پردیس

نام دانشکده

1

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

2

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

3

پردیس علوم پایه

دانشکده شیمی

4

دانشکده فیزیک

5

دانشکده  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

6

دانشکده علوم پايه

7

پردیس فنی

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

8

دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز

9

دانشکده مهندسی عمران

10

دانشکده مهندسی مکانیک

11

دانشکده مهندسي مواد و متالوژی

12

دانشکده مهندسی صنایع

13

پردیس علوم و فن آوری های نوین

دانشکده نانو فن آوری

14

دانشکده بیو فن آوری

15

دانشکده مهندسی نفت

16

دانشکده مهندسی هوافضا

17

سایر دانشکده های مستقل

دانشکده منابع طبیعی

18

دانشکده کویر شناسی

19

دانشکده گردشگری

20

دانشکده هنر

21

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

22

دانشکده دامپزشكي

23

آموزشکده دامپزشكي