مقطع دکتری:

رشته های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسي برق الكترونيك

افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك

مدارهاي مجتمع الكترونيك

مهندسي برق مخابرات 

مخابرات (ميدان و موج)

مخابرات (سيستم)

مهندسي برق قدرت

الكترونيك قدرت و ماشين

سيستم هاي قدرت

مهندسي برق كنترل

كنترل

 مهندسی نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتيك

مهندسی عمران

 سازه

مهندسي زلزله

مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

 مهندسي و مديريت منابع آب

 راه و ترابري

 ژئوتكنيك

  مديريت ساخت

مهندسي شیمی

مهندسی شیمی 

ترمودینامیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

مهندسي مكانيك

ساخت و تولید

طراحي كاربردي- ديناميك، كنترل و ارتعاشات

طراحي كاربردي- مكانيك جامدات

تبديل انرژي

سازه و بدنه خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

قوای محرکه خودرو

مهندسي مواد

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

سرامیک

خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

جوشکاری اتصال مواد

شکل دادن فلزات

مواد پیشرفته

فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

متالورژی پودر

پردیس علوم و فناوریهای نوین

بیوفناوری

مهندسی پزشکی - بیومواد

مهندسی پزشکی - بيوالكتريك

پردیس علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

ادیان و عرفان تطبیقی

عرفان و تصوف

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 مدیریت بازرگانی 

مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تحقیق در عملیات

مدیریت سیستم ها

مدیریت دولتی

مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد 

اقتصاد سنجی

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد پولی

پردیس علوم پایه

ریاضی

 ریاضی محض - آنالیز

 ریاضی محض جبر

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 گراف و ترکیبات

فیزیک

فیزیک - ذرات بنیادی

فیزیک نجوم

فیزیک گرانش

شیمی

شیمی آلی

 شیمی کاربردی

شیمی تجزیه - الکتروشیمی

شیمی - معدنی

 شیمی - فیزیک

سایر دانشکده های مستقل

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

 علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

مدیریت آموزشی

 بیابان زادیی

 بیابان زدایی

دامپزشکی

دامپزشکی(دکتری حرفه ای)