دکتر عبدالله حسن زاده میر علی  
نام و نام خانوادگی :
مسول امور دانشجويان شاهد وايثارگر عنوان پست سازماني :
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
آخرین مدرک تحصیلی :
  کلیک نمایید 

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

پردیس شهداء 

آدرس :

اجرای مصوبات ، دستورالعمل ها و آئین نامه هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع ذیصلاح صادر می شود.

برنامه ریزی و پیشنهاد و ارائه طرح های مورد نیاز برای ارتقا و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

دعوت از مسئولان بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و سایر مسئولین استان جهت شرکت در جلسات امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیت های علمی و فرهنگی از قبیل اردوها ، سفر های زیارتی و سیاحتی.

تشکیل کلاس ها و دوره های تقویتی با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

نظارت و ارزیابی کلاسها و دوره ها با همکاری معاونت های آموزشی و پژوهشی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر یا انتشار جزوات و یا خدمات مورد نیاز ، تهیه فیلم های آموزشی و فراهم آوردن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر.

تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی ، پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

پرداخت حق التدریس اساتیدی که با گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در امور آموزشی و کمک آموزشی همکاری می نمایند.

انجام امور مربوط به تشویق ایثارگران ممتاز و قدردانی از ایشان با اهدای جوایز ویژه.

شرح وظايف:

 

 

 

 

مجيد احمدي نام و نام خانوادگی :
کارشناس مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر عنوان پست سازماني :
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

m_ahmadi@staff.semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیس شهداء

آدرس :

رسيدگي به امور آموزشي،دانشجوئي وفرهنگي دانشجويان شاهد وايثارگر 

شرح وظايف: