بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان منتشر شد

به همت اداره روابط عمومی دانشگاه

بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان منتشر شد

بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان (آبان ماه 1398) با تلاش روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد. بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان (آبان ماه 1398) با تلاش روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد.

بیست و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دانشگاه سمنان (آبان ماه 1398) با تلاش روابط عمومی این دانشگاه منتشر شد.
این خبرنامه با هدف انعکاس بهتر دستاوردهای مختلف دانشگاه و تنویر افکار عمومی نسبت به توانمندی های دانشگاه سمنان تهیه و منتشر می شود
ماهنامه خبری الکترونیکی «دانشگاه سمنان» در شماره بیست و یکم خود شامل مهمترین اخبار و دستاوردهای دانشگاه در زمینه‌های علمی و پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعضای هیأت علمی، کارکنان، اخبار انتصابات دانشگاه  و ... است
.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

 -