مقطع کارشناسی

آمار تعداد رشته­های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان

 

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسی برق و کامپیوتر

قدرت

قدرت

الکترونیک

الکترونیک

کنترل

کنترل

مخابرات

فتونیک

سخت افزار

سخت افزار

نرم افزار

نرم افزار

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 مهندسی عمران

 مهندسی عمران

 عمران- عمران

مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك

ساخت و توليد

مهندسي مكانيك

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی

متالورژی استخراجی

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی

مهندسي صنایع

صنایع

پردیس علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

ادیان و عرفان تطبیقی

الهیات (ادیان و عرفان تطبیقی)

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 علوم ورزشی

علوم ورزشی

حقوق

حقوق

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

اقتصاد

اقتصاد نظری

حسابداری

حسابداری

 

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی

روانشناسی 

روانشناسی بالینی

روان شناسی تربیتی

روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

گردشگری

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

پردیس علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی

 ریاضیات و کاربردها 

 آمار

آمار

علوم کامپیوتر

 علوم کامپیوتر

دانشکده فیزیک

فیزیک

فیزیک حالت جامد

 فیزیک هسته­ای

 فیزیک اتمی

فیزیک

فیزیک مهندسی

دانشکده شیمی

شیمی

 شیمی کاربردی

دانشکده علوم

زیست شناسی

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده کویرشناسی

جنگل داری در مناطق خشک

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت مناطق خشک 

 مهندسی طبیعت

دانشکده دامپزشکی

مهندسی کشاورزی

مهندسی علوم دامی

مهندسی علوم و صنایع غذایی 

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دانشکده منابع طبیعی

 مهندسی منابع طبیعی

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده­های سلولوزی

علوم و مهندسی محیط زیست

 مهندسی طبیعت

آموزشکده دامپزشکی

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

پردیس هنر

دانشکده هنر

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

صنایع دستی

صنایع دستی

فرش

فرش (گرایش طراحی)

فرش (گرایش بافت و مرمت)

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و چاپ پارچه

نقاشی

نقاشی

عکاسی

عکاسی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری

مهندسی معماری

شهرسازی

مهندسی شهرسازی