مقطع کارشناسی

آمار تعداد رشته­های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان

 

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

دانشکده مهندسی عمران

 مهندسی عمران

 مهندسی عمران

دانشکده

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت

دانشکده مهندسی مواد ومتالوژی

مهندسی مواد

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی صنایع

صنایع

پردیس

علوم انسانی

دانشکده

 علوم انسانی

ادیان و عرفان

ادیان و عرفان

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 علوم ورزشی

علوم ورزشی

حقوق

حقوق

دانشکده

 ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت صنعتی

اقتصاد

اقتصاد

حسابداری

حسابداری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی

روانشناسی 

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

گردشگری

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی

پردیس

علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی

 ریاضیات و کاربردها 

 آمار

آمار

علوم کامپیوتر

 علوم کامپیوتر

دانشکده فیزیک

فیزیک

فیزیک

فیزیک مهندسی

دانشکده شیمی

شیمی

 شیمی کاربردی

دانشکده علوم

زیست شناسی

زیست شناسی- سلولی و مولکولی

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده کویرشناسی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی جنگل

مهندسی طبیعت

 مهندسی طبیعت

دانشکده دامپزشکی

مهندسی کشاورزی

علوم دامی

مهندسی علوم و صنایع غذایی (کشاورزی)

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دانشکده

منابع طبیعی

 مهندسی منابع طبیعی

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده­های سلولوزی

علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی صنایع مبلمان

 مهندسی طبیعت

آموزشکده دامپزشکی

دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

پردیس هنر

دانشکده هنر

معماری و شهرسازی

صنایع دستی

صنایع دستی

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

فرش

طراحی و بافت

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و چاپ پارچه

نقاشی

نقاشی

عکاسی

عکاسی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری

مهندسی معماری

شهرسازی

مهندسی شهرسازی