مقطع دکتری:

رشته‌های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

دانشکده

مهندسی برق و کامپیوتر

 

الکترونیک

الکترونیک

مخابرات 

مخابرات (میدان و موج)

مخابرات (سیستم)

قدرت

قدرت

کنترل

کنترل

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتیکز

دانشکده

مهندسی عمران

مهندسی عمران

مهندسی  سازه

مهندسی زلزله

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 مهندسی و مدیریت منابع آب

 راه و ترابری

 ژئوتکنیک

مهندسی مدیریت ساخت

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی 

دانشکده

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

طراحی کاربردی- دینامیک، کنترل و ارتعاشات

طراحی کاربردی- مکانیک جامدات

تبدیل انرژی

دانشکده

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

سرامیک

خوردگی و مهندسی سطح

شکل دادن فلزات

 

مواد پیشرفته

فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

پردیس علوم و فناوریهای نوین

دانشکده نانو فناوری

نانو فناوری

مهندسی نانومواد

دانشکده بیوفناوری

بیوفناوری

مهندسی پزشکی - بیومتریال

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی  (حماسی، عرفانی، غنایی)

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

ادیان و عرفان تطبیقی

تصوف و عرفان اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازرگانی 

مدیریت بازاریابی

مالی

مهندسی مالی

مدیریت صنعتی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت سیستم­ها

مدیریت دولتی

مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

علوم اقتصادی 

اقتصاد سنجی

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد پولی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی عمومی

روانشناسی

 علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

مدیریت آموزشی

پردیس علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی و ریاضی کاربردی

 هندسه

 جبر

تحقیق در عملیات

آنالیز

آنالیز عددی

 گراف و ترکیبات

دانشکده فیزیک

فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

هسته‌ای

فیزیک ماده چگال

اپتیک و لیزر

نجوم و اختر فیزیک

گرانش و کیهان‌شناسی

دانشکده شیمی

شیمی

شیمی آلی

 شیمی کاربردی

شیمی تجزیه

شیمی معدنی

 شیمی - فیزیک

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دانشکده دامپزشکی

دامپزشکی

دامپزشکی (دکتری عمومی)

دانشکده کویرشناسی

 بیابان زادیی

مدیریت و کنترل بیابان