مقطع دکتری:

رشته های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سمنان به تفکیک دانشکده

نام پردیس

نام دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی گرایش

پردیس فنی

مهندسی برق و کامپیوتر

 

الكترونيك

افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك

مدارهاي مجتمع الكترونيك

مخابرات 

مخابرات (ميدان و موج)

مخابرات (سيستم)

قدرت

الكترونيك قدرت و ماشين

سيستم هاي قدرت

كنترل

كنترل

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتيك

مهندسی عمران

مهندسی عمران

مهندسی  سازه

مهندسي زلزله

مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

 مهندسي و مديريت منابع آب

 راه و ترابري

 ژئوتكنيك

مهندسی مديريت ساخت

مهندسی شیمی، نفت و گاز

مهندسي شیمی

مهندسی شیمی 

ترمودینامیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

مهندسي مكانيك

مهندسي مكانيك

ساخت و تولید

طراحي كاربردي- ديناميك، كنترل و ارتعاشات

طراحي كاربردي- مكانيك جامدات

تبديل انرژي

سازه و بدنه خودرو

طراحی سیستم­های دینامیکی خودرو

قوای محرکه خودرو

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسي مواد

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

سرامیک

خوردگی و پوشش و مهندسی سطح

جوشکاری اتصال مواد

شکل دادن فلزات

مواد پیشرفته

فرآیندهای استخراج فلزات و مواد

متالورژی پودر

پردیس علوم و فناوریهای نوین

نانو فناوری

نانو فناوری

مهندسی نانومواد

بیوفناوری

بیوفناوری

مهندسی پزشکی - بیومواد

مهندسی پزشکی - بيوالكتريك

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی

ادیان و عرفان تطبیقی

عرفان و تصوف

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 مدیریت بازرگانی 

مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تحقیق در عملیات

مدیریت سیستم­ها

مدیریت دولتی

مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

اقتصاد 

اقتصاد سنجی

 

اقتصاد بخش عمومی

 

اقتصاد بین الملل

 

اقتصاد پولی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

 علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

مدیریت آموزشی

پردیس علوم پایه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی

 ریاضی محض - آنالیز

 ریاضی محض جبر

ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

 گراف و ترکیبات

فیزیک

فیزیک

فیزیک حالت جامد

فیزیک - ذرات بنیادی

فیزیک نجوم

فیزیک گرانش

 

شیمی

شیمی آلی

شیمی

 شیمی کاربردی

 

شیمی تجزیه - الکتروشیمی

 

شیمی معدنی

 

 شیمی - فیزیک

پردیس دامپزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی

دامپزشکی

دامپزشکی

دامپزشکی (دکتری حرفه ای)

کویرشناسی

 بیابان زادیی

مدیریت و کنترل بیابان